Thứ Hai, tháng 7 26, 2021

* Cảm tạ Chúa

Muốn phó thác tôi trong tay Ngài,
Từ khi Cha Mẹ cho vào đời,
Chúa ơi! Tôi tin Ngài Thượng đế,
Chỉ có Ngài cứu vớt đời thôi!Ảnh fb bxl.
Vì đã thấy rồi những quyền năng,
Mà Ngài ban phát những Hồng ân,
Muôn loài có được trong vũ trụ,
Sự bình an hạnh phúc … vẹn phần.
Tiếp nhận lời Ngài tự trái tim,
Công bằng, bác ái…lẽ tự nhiên,
Vĩnh cữu từ khai thiên lập địa,
Đến ngày phán xét vẫn linh thiêng.
Mơ ước ở yên trong tay Ngài,
Vui mừng vui lắm Chúa của tôi,
Vượt bao khổ nạn đời vốn dĩ,
Cảm tạ nhiều vốn quý Chúa yêu!