Thứ Sáu, tháng 7 16, 2021

* Lockdown (5)

 Lại CoVid 
lại lockdown!
Melbourne thế đó 
làm sao bây giờ.
Ăn, nằm, thể dục,… 
đủ khờ,
Bao giờ cho hết 
vết nhơ ngữ này.
Vũ Hán khuẩn ác! 
Ác thay!
Ảnh Internet Art.
Lại giãn cách 
vì CoVid,
Thế giới căng thẳng 
huống chi tâm mình.
Vi sinh…
cuộc chiến vô hình,
4 triệu người đã 
vô tình thác oan.
Nhân loại 
sống trong kinh hoàng!