Thứ Bảy, tháng 7 24, 2021

* Có Phật

Ảnh fb bxl.

 Có thể tôi thấy Phật,
Ít ra cũng đôi lần,
Muốn giữ lại trong tâm,
Tích tắc rồi đã không.

Cớ sao còn tưởng đây,
Phật bỏ tôi nhiều ngày,
Hay là không gìn được,
Bởi tâm mình chẳng ngay.

Làm sao để giữ Phật?
Niệm câu này thật hay,
Đúng rồi quán Tứ đế,
Bát Chánh đạo hành thay…

Có thể mình thấy Phật,
Đã hiện trong tâm đầy,
Nhưng vì bao xao động,
Phật đã quay lưng…xoay!

Tôi vẫn chưa xa Ngài,
Phật cũng chẳng bỏ tôi,
Chỉ lòng mình trái đạo,
Đẩy vào chốn xa xôi!

Tôi vẫn tin cuộc đời,
Phật thường hằng mọi nơi,
Bình an cho vạn Pháp,
Cuộc đời được sáng soi!