Thứ Tư, tháng 7 21, 2021

* Lockdown (5)2

 Lần 5…
tuần nữa lockdown,
Cà phê phố Việt 
-Sunshine nắng vàng.
Hôm nay 
nắng quả trí gian,
Trốn đi đâu mất 
ngút ngàn tầng cao.
Mây buồn dày đặc 
ngán ngao!
Ảnh fb bxl 
Victoria 
22 ca mới,
New South Wealth 
110 rồi nghen.
Vì đâu 
thời thế đảo điên?
Vì sao Tàu Cộng 
gây phiền đến ta?
Thế giới này 
bó tay à?