Thứ Tư, tháng 7 21, 2021

* Lockdown (5)3

 5 ngày qua… 
thêm tuần nữa…
Lockdown! 
lệnh nghe mà ứa…
Ảnh Internet.
Chấp hành nghiêm 
nhẹ trong lòng,
Gió mưa 
dẫu đã mịt mùng!
Người Melbourne 
vẫn khiêm cung,
Có trách nhiệm 
cho xã hội,
Nhưng lại 
kén vaccine dùng,
Chưa xong 
miễn dịch cộng đồng?