Thứ Tư, tháng 7 07, 2021

* An Ổn

 Muốn Ổn mà chẳng An,
Bởi Nghiệp quả luỵ Phiền,
Bởi Giới Định chưa chuyên,
Vô minh lấp Tuệ thiền!
Ảnh YouTube Thầy Pháp Hoà.
Tâm an hoà chưa đủ,
Thiếu khoảng không dịu hiền,
Thiếu mười phương ứng cúng,
Khó phát tánh quy thiền.

Muốn An  mà chẳng Ổn,
Hẳn vì nợ tiền khiêng,
Bởi Sân Si ngày trước,
Vô minh án cửa thiền!

Bản ngã gốc khổ đau,
Bản ngã tiềm ẩn sâu,
Vô lượng  kiếp nào đó,
Nung đúc bao nỗi sầu!