Thứ Tư, tháng 7 14, 2021

* Cửa Thiền

 Bắt đầu sớm hay muộn,
Theo Phật lâu hay mau,
Học Phật nông hoặc sâu,
Hành lễ đạt tới đâu,
Đã thấy chưa pháp mầu?
Ảnh YouTube.
Từ khi nào có hay,
Tiền kiếp những bóng mây,
Văn-Tư-Tu tích dày,
Hiển lộ nào phút giây,
Tánh Phật trong phút giây!

Duyên đâu lần hội ngộ,
Được bước sau lưng Thầy,
Nhận chân con đường ấy,
Những chông gai tâm này,
Hoa sen giữa đầm lầy!(*)

Bắt đầu không đâu muộn,
Tánh giác nhẹ như ru,
Đuốc tuệ sáng ngàn thu,
Chân lý đạo người tu,
Vượt vô minh ngục tù!

(*) Tôi muốn đặc biệt gửi đến bạn Ph. lòng quý mến…Ph. đã quyết định vào Cửa Thiền dù tuổi đời đã ngưỡng U60.