Thứ Tư, tháng 10 03, 2012

* Nhân quả.

"Nhân" mình đã tạo,
"Quả" mình phải nhận,
Thiện giả-thiện báo,
Ác giả-ác báo.

Bốn mươi lăm năm,
Một đời Phật dạy,
Nhân quả đạo ca,
 Giáo lý truyền xa.
Hiểu nhân quả luật,
Tịnh tâm tu tập,
Bồ Tát ngại nhân,
Phàm phu sợ quả.

Quan niệm Trời ban,
Còn trong thiên hạ,
Còn kiếp cơ hàn,
Vô minh duyên nghiệp.