Thứ Hai, tháng 10 01, 2012

* Tìm việc.

Đã gởi thư đến nhiều nơi,
Không đâu đáp trả dẫu lời chối trơn.
Dù gì mình cũng biết ơn,
Có được sự kiện trình lên quan thầy (*).
Mình đang gặp lúc chẳng may,
Không ai giao việc dở hay cho làm.
Nên mang giấy trắng mực lam,
Viết dòng thơ tỏ nỗi niềm xót xa.
Ba mươi năm cũ đã qua,
Mình luôn bề bộn việc xa việc gần.
Bây giờ tuổi sắp lục tuần,
Rãnh rang tôi vẽ nỗi lòng tìm tôi.
Tôi tìm tôi giữa chợ trời,
Không ai biết được tôi người xứ nao?
Vẫn đơn côi như thưở nào,
Nhưng trong mộng mị dạt dào niềm vui.

Ghi chú:(*) Nơi chăm sóc tìm việc cho người chưa có việc làm.