Thứ Hai, tháng 10 08, 2012

* Thứ Hai.

Mình bị đẩy ra,
ngoài quy luật,
Luật Monday(*),
ngày của đầu tuần.
Ngày xưa,
ngại việc tiếc công,
Bây giờ mong chút,
cũng không có gì.
Đầu tuần...
nếu như mọi khi,
Công việc bận rộn,
nhiều khi bực mình.
Số cũ dồn,
chuyện linh tinh,
Cộng phương án mới,
của mình của trên.
Phải lo,
hoàn tất mọi bên,
Bởi thế mà mặt,
buồn tênh không cười.
Không cười ...
nghĩ lại lại vui,
Chứ đâu thờ thẩn,
lủi thui kiểu này.
Ra vào nhà ,
chẳng ai hay,
Hoàn toàn không biết,
thứ này ngày kia!
Vô tích sự,
rõ biết chưa,
Biết hưu rồi đó...
Khổ chưa thân già.

Ghi chú:(*) Ngày làm việc đầu tiên trong tuần.