Thứ Ba, tháng 10 09, 2012

* Mưa tháng mười 02.

 
 

Mưa nặng nhẹ
giật từng hồi sóng,
Tháng mười trong
lũ lụt miền Trung,
Thương người
áo mỏng vai không,
Vẫn lo
che chắn gió gần gió xa.

Ảnh SPQN