Thứ Hai, tháng 10 22, 2012

* Vô phúc.

Tặng Việt Khang .


"Việt Khang" đã trở thành là một hiện tượng,
Tiếng nói của lương tâm,
Của yêu thương ,từ ái, lẽ công bằng,
Cất tiếng hát,viết lời ca ta thán.
*
Chống ngoại xâm,
Hồn Lạc Việt ngàn năm lên tiếng,
Không chỉ có Việt Khang,
Mà là trách nhiệm của mọi người.
*
Nếu ngày nay,
Lãnh đạo nói chẳng cần thôi,
Rồi đem kết tội,
Những người như Việt Khang yêu nước.

 
Ảnh Biển Đông
 Việt Khang (bên trái),Trần Vũ Anh Bình.

 
*
Tôi phân vân,
Sao họ có thể làm như vẫy được?
Lên tiếng chống ngoại xâm,
Gọi đó là tội gì?
*
Lịch sử Việt,
Có truyền thống chống cường hào,
Giặc xâm lăng,
Chúng luôn giành chiến bại.
*
Hay ngày nay,
Lãnh đạo :không phải là người của đồng bào?
-Mà là một sản phẩm ...
Thoát thai từ gian Hán.
*
Nếu đúng vậy!Thật quá đau lòng.
Lạc Việt Tổ Tiên thật là "vô phúc"!