Thứ Ba, tháng 10 30, 2012

* Hư không.

 

Chiều thu sao đi vội!
Có hờn gì gió đông?
Dòng sông nào giá lạnh?
Ta,em và hư không!