Thứ Ba, tháng 6 11, 2024

* Dắt dìu

 Nếu ở tuổi này mà 2 kẻ yêu nhau (vợ chồng hoặc giả là người tình) chưa chịu dắt nhau đi thì còn hẹn đến bao giờ?

Dắt nhau đi 
có gì sao ngần ngại,
Đường tuy xa 
thấy như ngắn lại rồi,
Gọi tìm nhau 
mà thương quá đi thôi,
Cho hạnh phúc 
đầy vơi không cùng tận.
Ảnh Internet 
Ngày còn vui 
dẫu đời là hữu hạn,
Đêm còn dài 
mình có bạn tâm tình,
Như thời gian 
những vượt suối băng rừng,
Chung nguy cam khổ 
đã từng dìu nhau?

Google dịch:

If at this age two people who love each other (husband and wife or pretending to be lovers) have not yet taken each other out, when will they date?

Take each other away 
Why hesitate?
The road is far 
It feels shorter,
Call to find each other 
But I love you so much,
For happiness 
filled with no end.
The day was still fun 
Although life is finite,
The night is still long 
I have a confidant,
Like time 
crossing streams and forests,
Sharing danger and suffering 
ever helped each other?