Chủ Nhật, tháng 6 02, 2024

* Thu muộn

 Mùa thu êm ả… 
lả tả lá vàng,
quanh làng cùng xóm,
Melbourne lớm đớm.
Ảnh fb bxl
Từ xa mờ tỏ,
Lối nhỏ em về…
Ngượng ngùng như mơ,
Ánh mắt trông chờ?
Thu muộn người về,
Mang lòng đam mê,
Viễn xứ thay quê,
Chan chứa tình thơ!
Trông thu lặng lẽ,
Lả lướt lá vàng,
Dẫu đời dỡ dang,
Rợp bóng chiều hoang.

Google dịch:

quiet autumn… 
scattered yellow leaves,
around the village and hamlet,
Melbourne is messy.
from far away,
My little way back...
embarrassed like a dream,
expectant eyes?
People come home late in the fall,
passionate,
Far away from home,
filled with poetic love!
looking quietly,
gliding golden leaves,
unfinished signs of life,
Collect the officials!