Thứ Tư, tháng 6 26, 2024

* Mỹ nhân ngư

 Ra khơi 
được mẽ cá đầy,
Nước loang ghe khẳm 
gay gay mạn thuyền.
Buông tay chèo 
níu nàng tiên,
Người nơi nào đến 
-từ miền thuỷ cung.
Ảnh Internet 
Như nhung 
như gấm những vùng,
Mắt xanh màu nước 
tóc xinh tơ trời.
Tương tư nàng 
ý tình tôi,
Người từ hai cõi 
xa xôi tìm về.
Có gì 
ngăn cách đôi bờ…
Trọng mơ đã thấy 
duyên thề ngàn năm?
Tình yêu 
mùa nước mong manh,
Khoanh tròn trong lưới 
bức tranh rạng ngời.
Mỹ nhân ngư 
sóng trùng khơi…

Google dịch:

Off 
filled with fish,
The water is muddy 
gay gay side of the boat.
Let go of the paddle 
hold the fairy,
Where do people come from? 
-from the aquarium region.
Like velvet 
like brocade areas,
Water blue eyes 
Heavenly beautiful hair.
Love her 
my love,
People from two realms 
far away to find.
Nothing 
separating the two shores…
In my dream I saw it 
Thousand years of vows?
Love 
fragile water season,
Circle in grid 
radiant picture.
Mermaid 
ocean waves…