Thứ Năm, tháng 6 20, 2024

* Trò chơi Lotto

Cờ bạc theo Lotto!
Chỉ là chuyện hên xui,
Trúng thì hê hả vui,
Không tính toán gì được,
Mọi người như nhau thôi,
Lotto, một trò chơi …
Ảnh cô Phượng.


Đã đến chừng tuổi này,
Tiền nhiều có ích chi,
Tham lam thì không phải,
Nhũng nhiễu thì không hay,
Thích nắm nhiều trong tay,
Đói nghèo giúp người ngay!

Từ thiện trong ngoài nước,
Người 5 biển 5 châu,
Thiên tai và nhân hoạ,
Cần cứu độ lắm thay,
Sự thật bất công đầy,
Hy vọng mình góp tay!

Cũng chỉ là trò chơi,
Cơ hội để cứu người,
Thiết thực đến an vui,
Không như lũ nhiều lời,
Hứa cho lắm đầu môi,
Nhơ bẩn chức quyền ơi!

Google dịch:

Tonight is Thursday night JackPot PowerPoint 40 mill., meet the happy new owner... hope to get lucky!

Gambling according to Lotto!
It's just a matter of luck,
If you win, you will be happy.
Can't calculate anything.
Everyone's the same,
Lotto, a game…

Having reached this age,
What's the use of having a lot of money?
Greed is not,
Disturbance is not good,
I like to hold a lot in my hands,
Poverty helps people now!

Charity at home and abroad,
People from 5 seas and 5 continents,
Natural and man-made disasters,
In great need of salvation,
The truth is full of injustice,
I hope I can contribute!

It's just a game,
Opportunity to save lives,
Practicality to happiness,
Unlike the talkative crowd,
Lots of promises,
Dirty authority!