Thứ Năm, tháng 6 06, 2024

* Selfcoffee

 Cà phê sáng mình tự pha,
Nhạc mùi sẵn trên YouTube,
Ngẫm chuyện vui cười nức ruột,
Một mình thôi căn nhà bếp!
Ngoài trời lạnh 12 độ,
Chút nhẹ nhàng của cuối thu,
Cũng đủ tê người nhiệt đới,
Tầng cao lớp lớp mây mù…
Ảnh fb

Google dịch:

I brew my own morning coffee,
Music available on YouTube,
Thinking about funny stories, laughing heartily,
Just the kitchen alone!
It's 12 degrees cold outside,
A little gentleness of late autumn,
It's enough to numb a tropical person,
High-level clouds and clouds...