Thứ Ba, tháng 6 04, 2024

* Đi hay ngừng đi

 Có thể 
Sư đã ngừng đi,
Tâm hành giữ bước 
thường vì niệm tu.
Chơn tu 
chẳng quản ngục tù,
Tuệ tâm trong suốt 
mây mù tán phân.
Ảnh Internet 
Qua chưa giao động 
thế phần?
Đạt chưa cảnh giới 
chứng tâm Bồ Đề?
Dục, sắc, vô sắc 
nhiêu khê!
Bước chân chánh niệm 
đi về giác như.
Ngừng đi 
là việc tức thì,
Nhu cầu của pháp 
có khi không lường.
Chông gai, êm ái 
vô thường.!

Google dịch:

Maybe 
The monk stopped walking,
The mind acts to keep pace 
usually because of mindfulness practice.
True practice 
do not take care of prisons,
Clear mind and wisdom 
The clouds dispersed.
Qua has not fluctuated 
what part?
Reaching yet the realm 
Bodhi mind?
Desire, form, formlessness 
so much!
Mindful footsteps 
go back to feeling like.
Stop it 
is immediate,
The need of dharma 
sometimes unpredictable.
Thorny, smooth 
impermanent.!