Thứ Hai, tháng 6 17, 2024

* Vũng Nồm buổi sáng

Chưa muốn rời giường 
ảnh lên facebook…(*)
Thức giấc nhớ ra 
chừng đã lâu ngày,
Sáng nay 
như thể bừng lộ thể,
Mặt trời lên 
Trũng Đựng (**) chẳng sương mây.
Ảnh Internet 
Đẹp lắm quê mình 
những cái để thương,
Để yêu và quý 
dẫu vô thường,
Để xa xôi nhớ 
gần gũi nắm,
Để một đời
luôn vọng cố hương!
Xóm Cũ! 
không phố phường tấp nập,
Suốt ngày mùa 
chen chúc nắng mặt trời,
Những con người kiên nhẫn 
thích ra khơi,
Vung tay lưới 
dây câu dài sõng nhỏ.
Chưa muốn rời giường 
ảnh lên facebook,
Xóm Cũ, Vũng Nồm Trũng Đựng
mặt trời đã lên cao!
(*) Facebook.
(**) Tên của vùng gành đá ở Mũi Vũng Nồm.

Google dịch:

Morning, Vung Nom beach!

Don't want to get out of bed yet 
photos on facebook...(*)
Wake up and remember 
It's been a long time,
This morning 
as if revealing itself,
Sun rises 
Trung Dung (**) has no fog or clouds.
My hometown is very beautiful 
things to love,
To love and cherish 
although impermanent,
To remember from afar 
close grasp,
For a lifetime
always look forward to the homeland!
Old Hamlet! 
no busy streets,
All day long 
crowded with sunlight,
Patient people 
likes to go offshore,
Swing the net 
The fishing line is long and thin.
Don't want to get out of bed yet 
photos on facebook,
Old Hamlet, Vung Nom Trung Dung
The sun was already high!

(*) Facebook.
(**) Name of the reef area in Mui Vung Nom.