Thứ Ba, tháng 6 04, 2024

* Chiếc lá thu rơi

 Lá rơi âm thầm lá rơi,
Thân tâm cây cỏ ẩn lời bi thương?
Pháp Phật vạn vật vô thường,
Lòng như chua xót gai vương mấy vòng.
Ảnh fb bxl 
Dẫu cho gió nhẹ chẳng lành,
Ngọn đèn leo lét kia thành hư không.
Sợ sương tuyết ngại mùa đông,
Lá trên đồng rộng mênh mông úa vàng.
Vô can bụi đất mây ngàn…

Google dịch:

Falling leaves silently falling leaves,
The body and mind of trees and plants hide words of sadness?
Buddha Dharma: All things are impermanent,
My heart is filled with bitter thorns.
Even if the breeze is not good,
That flickering light became nothingness.
Afraid of frost and snow, afraid of winter,
The leaves on the vast fields are yellowing.
Untouched by dust, earth and clouds...