Thứ Năm, tháng 6 27, 2024

* Vắng bạn mùa đông

 Tan mây nắng đẹp 
phố vui,
Xách xe ra quán 
mình tôi một mình.
Cũng cà phê, 
muffin break (*),
Vắng mặt nhiều 
chính khách tám thường ngày.
Ảnh fb
EURO 24 (**),
chuyện đông tây,
Thông tin không đủ 
buồn quay quắt buồn.
Khác với 
những khi mưa luôn,
Đông đủ góp mặt 
gom tuồng hát rong.
Khua môi múa mép … 
lăng xăng!

(*)Bánh ngọt.
(**) Giải bóng đá vô địch Liên Âu 2024.

Google dịch:

Beautiful sunshine and clouds 
fun street,
Take the car to the shop 
I'm alone.
Also coffee, 
muffin break (*),
Absent a lot 
Everyday politician.
EURO 24 (**),
east and west story,
Insufficient information 
sad, sad, sad.
Other than 
when it rains,
Many people were present 
writing troubadour operas.
Flattering lips… 
busy!

(*)Cake.
(**) 2024 European Union Football Championship.