Thứ Năm, tháng 6 06, 2024

* Mẹ nhớ

  Mẹ nằm suy tưởng 
nhớ ai?
Nhớ người yêu mến 
năm nao tương phùng.
Hơn mười năm trước 
thủy chung,
Thề non hẹn biển 
để cùng ra đi?

Ảnh fb via camera 
Nay mẹ 
lúc tỉnh lúc suy!
Nhớ gì nói nấy 
sợ khi quên… buồn.
Thằng Hai 
mới về Melbourne,
Không gọi cho mẹ 
luông tuồng chơi đâu?
Rồi rồi,
lại đi hoang rồi,
Giống lão cha nó 
kiếm đâu bây giờ?
Mẹ cười mỉm 
tự phân bua…
Một mình như nó 
lên chùa cho xong.
Đời còn nợ
nghiệp long đong!

Google dịch vui:

Mom lies down thinking 
miss who?
Missing loved ones 
Which year is compatible?
More than ten years ago 
faithful,
Swear to the sea 
go alone?
Now mom 
sometimes awake, sometimes confused,
Remember whatever you say 
afraid of forgetting sadness.
Miss Hai 
about Melbourne,
Don't call mom 
where do you go?
Then,
gone wild again,
Like his father 
where to find now?
Mom smiled 
self-discrimination…
Alone like it 
Go to the temple to finish.
Life still owes
Long career!