Thứ Sáu, tháng 6 07, 2024

* Mùa thu trở lại

 Còn nét thu 
dẫu vào đông,
Melbourne vẫn giữ 
nguyên phong độ mình.
Có chút rét 
se sắt lòng,
Tìm về tổ ấm 
tâm tình buông lơi…
Ảnh icaffee
Ngoài kia 
vạn vật đổi dời,
Ở đây thư giãn 
mấy lời còn không.
Sáng nay 
như có nắng hồng?
Cà phê đăng đắng 
vị trong tô mì.
Vị lạ quá 
vị chỉ vì,
Lâu rồi quên hết 
nên chi tưởng là…
Mùa đã qua 
tình người xa!

Google dịch:

There are still autumn features 
even in winter,
Melbourne still holds 
original form.
It's a bit cold 
will iron my heart,
Find home 
loose mind...
Outside 
all things change,
Here relax 
few words left.
This morning 
Like sunshine?
Bitter coffee 
taste in a bowl of noodles.
Tastes so strange 
just because,
It's been a long time since I forgot 
So what do you think…
The season is over 
distant love!