Chủ Nhật, tháng 6 09, 2024

* Cũng là một dòng chảy

 Biết làm chi 
chuyện xảy ra bên ấy,
Chuyện bên đây 
cũng đã lắm nhức đầu!
Thế nhưng, không nghe thấy 
thì biết gì đâu?
Nghe rồi như thể 
như cầu được nghe.

Ảnh Internet 
Bên đó, việc cung đình 
đóng rong sẽ thành chuyện vỉa hè,
Ngược lại thì chuyện ta thán ở đây trên vỉa hè sẽ bàn bạc 
tại cung đình.
Để có chính sách hợp lý 
trong ngoài êm ái văn minh,
Tình quê làng nước cái tình hạnh thông,
Nước sông trôi 
chảy mạnh một dòng?

Google dịch:

Know what to do 
what happened over there,
Here's the story 
It's been a lot of headaches!
However, I couldn't hear it 
so what do you know?
I heard it like that 
as if asking to be heard.
Over there, royal affairs 
street peddling will become a sidewalk affair,
Otherwise, complaining on the sidewalk will be discussed 
at the royal court.
To have a reasonable policy 
Quiet and civilized inside and out,
The love of the countryside, the love of communication,
River water flows 
flowing a strong stream?