Thứ Hai, tháng 6 17, 2024

* Nắng mùa đông

 Nắng thì có chút 
mùa đông vẫn lạnh,
Mưa bất thường 
thiếu nước những mùa sang,
Lặng yên nghe tiếng động 
rột rạt bước chân dẫm lá vàng, 
Phơi trong nắng 
đón ánh vàng ngày tươi đẹp!
Ảnh fb bxl 
Không gì lạ 
nhưng cũng nên nói lạ,
Lá trên cành khô 
trụi lá khác ngày qua,
Chẳng có gì 
thay đổi giữa đôi ta,
Cũng có thế 
nhưng mà không hề nhắc!
Có thắc mắc như là … 
đừng gút chặt,
Làm khó nhau chi 
để khổ cho nhau,
Búp măng non 
hoa sen trổ mùa sau,
Có thể đẹp hơn nhiều 
mùa hương cũ!

Google dịch:

Sunshine is sunshine 
Winter is still cold,
Unusual rain 
lack of water in the coming seasons,
Quietly listen to the noise 
rustling footsteps stepping on yellow leaves, 
Dry in the sun 
welcome the golden light of this beautiful day!
No wonder 
but it should be said strangely,
Leaves on dry branches 
leafless, different from yesterday,
Nothing 
change between us,
That's also the case 
but never mentioned!
Have questions like… 
don't tie it tight,
Why make things difficult for each other? 
to suffer for each other,
Young bamboo shoots 
lotus flowers bloom next season,
Could be much nicer 
old scent season!