Thứ Năm, tháng 6 06, 2024

* Chánh kiến

 Xuất gia 
vẫn ở dưới trời,
Thế gian chồng chất 
khổ lời Pháp khuyên.
Tu hành lý 
nghiệp tiền duyên,
Làm sao để tránh 
luỵ phiền chúng sanh!
Ảnh Internet 
Đừng mê muội 
huỷ hoại thân…
Đừng cắm đầu lạy 
có cần thiết đâu?
Lạy 
cha mẹ ông bà thôi!
Chúng tăng chưa phải 
thật người chân tu?
Vô minh 
vốn là ngục tù,
Của tâm vô trí 
ngu si não lòng.
Sáng suốt 
chánh kiến thức chơn,
Đâu là chánh đạo 
con đường dụng tu.
Buông bỏ đi 
tham, sân, si,
Mạng, nghi, ác kiến 
giới trì Phật tâm.
Tôn vinh, quá khích … 
sai lầm?

Google dịch:

Ordained 
still under the sky,
The world piles up 
suffering from French advice.
Cultivate luggage 
predestined karma,
How to avoid 
bothering sentient beings!
Don't be confused 
destroy the body…
Don't bow your head 
is it necessary?
Dear 
Just parents and grandparents!
They haven't increased yet 
really a true practitioner?
Stupid 
which is a prison,
Of the mindless mind 
heartless foolishness.
Insight 
true knowledge,
What is the right path? 
path of practice.
Let go 
greed, anger, ignorance,
Network, doubt, evil views 
precepts and Buddha mind.
Honoring, exaggerating… 
mistake?