Chủ Nhật, tháng 6 23, 2024

* Sàm tăng

 Sàm tăng! tai ách 
những sàm tăng,
Tu!
để làm gì kế lập thân?
Lừa đảo 
dối gian người mê muội,
Đói nghèo gom của 
hộ phồn tăng!
Chánh đạo 
đường tu pháp Phật bày,
Giải thoát tìm cầu 
tuyệt diệu thay,
Chùa to, tượng lớn…
gây tham đắm,
Danh lợi 
tầm thường đạo từ bi!
Ảnh Internet 

Google dịch:

Evil monks! affliction 
monks,
“Tu”!
What should I do to establish myself?
Cheat 
deceitful people,
Poverty gathers wealth 
prosperity!
Right path 
The path to practice the Buddha's teachings,
Seek liberation 
wonderfully,
Big pagoda, big statue...
causing greed,
Fame 
Ordinary way of compassion!