Thứ Ba, tháng 6 18, 2024

* Như kinh

 Nhờ máy từ xa,
Chụp hình ảnh mẹ,
Hôm nay bà khoẻ,
Điểm tâm một mình,
Niềm vui khôn xiết!
Ảnh fb Chú Thịnh
Về lại Melbourne,
Hơn 2 tuần lễ,
Trong lòng buồn tẻ,
Với những lo toan…
Đọc nghe kinh Phật,
Rõ ràng nguồn cơn.
Thế giới sự thật,
Biến đổi khôn lường,
Hạnh và bất hạnh,
Tâm người mã vượn,
Gọi tên Vô Thường!

Google dịch:

Thanks to the remote machine,
Taking pictures of mom,
Today she is fine,
Breakfast alone,
Unspeakable joy!
Back to Melbourne,
More than 2 weeks,
In a sad heart,
With worries…
Read and listen to Buddhist scriptures,
The source is clear.
world of truth,
Unpredictable changes,
Happiness and misfortune,
Human and ape's mind,
Call the name Impermanence!