Thứ Hai, tháng 6 10, 2024

* Gặp lại Sumo

 Có lẽ cũng 
nửa năm rồi,
Tôi nó chưa được dạo chơi…(*)
tốt trời.
Nắng vàng nhạt 
luôn gợi mời,
Thu qua hiu hắt 
lá rơi se buồn.
Ảnh fb bxl 
Vui mừng, 
lăn xăn, vượt tuôn,
Nó hài lòng ổn dây cương 
tôi cầm.
Đi lâu mỏi 
nằm âm thầm,
Ngắm xa xa, 
ngó gần gần nhìn tôi?
Như mách 
mình nghỉ lâu rồi,
Đi thôi ông bạn 
chớ ngồi cùn chân!
Ừ hé 
tiếp tục lòng vòng…
Công viên nho nhỏ 
để lòng muôn nơi.
Dấu đời 
không khác trò chơi,
Thanh bình có được 
lòng người an yên.
Nó chạy nhanh 
tôi mệt liền …

(*) nó : chú SUMO bạn tôi.

Google dịch:

Maybe also 
half a year now,
I haven't been able to go for a walk...(*)
good god.
Pale yellow sunshine 
always inviting,
Autumn passed gloomily 
Falling leaves will be sad.
Delighted, 
tossing and turning,
It satisfies the reins well 
I hold it.
Walking for a long time is tiring 
lying silently,
Looking far away, 
look closely at me?
Like a tip 
I've been off for a long time,
Let's go, man 
Don't sit lazily!
Yeah heh 
keep going around…
Small park 
heart everywhere.
Mark of life 
no different from the game,
Peace is possible 
people's hearts are at peace.
It runs fast 
I'm tired...

(*) it: my friend SUMO.