Thứ Hai, tháng 6 03, 2024

* 2 quán Bùi

 4 tháng, 
cà phê trăm 11,(*)
Rộn ràng huyên náo 
chuyện miên man,
Xa rồi 
mới quý thời gian nhớ,
Tiếng guitar 
đệm hát phố lên đèn…
Ảnh fb

Có lắm niềm vui 
ở nơi này,
Nhiều điều nhạy cảm 
giấu trên mây,
Có thơ có rượu 
và em nữa,
Của những chiều 
chưa uống đã say…

2 quán 2 nơi 
giống tên Bùi,(**)
Sáng chiều 2 cuộc 
một lằn đuôi,
Hờn dỗi chi nhau 
đâu hoà khí,
Trong bình an 
ngon giấc hơi hời!

(*) Cafe 111 Bùi Xuân Phái, Quy Nhơn.
(**) Song Hương, Bùi Hữu Nghĩa.

Google dịch:

4 months, 
coffee hundred 11,(*)
Bustling and noisy 
endless story,
Far away 
just cherish time, remember,
Guitar sound 
street music accompaniment lights up...

There's a lot of fun 
in this place,
Many things are sensitive 
hidden in the clouds,
There is poetry and wine 
and you too,
Of dimensions 
I haven't drank yet and I'm drunk...

2 shops, 2 places 
one named Bui,(**)
2 morning and afternoon sessions 
tail extension,
Why are you upset with each other? 
Where is the peace?
Dream of peace 
Good night's sleep!

(*) Cafe 111 Bui Xuan Phai, Quy Nhon.
(**) Song Huong, Bui Huu Nghia.