Thứ Tư, tháng 6 19, 2024

* Hoa mùa đông

Mùa đông Úc 
có những loài hoa dại,
Lạnh đêm qua 
dưới 01 độ ngoài trời,
Vẫn âm thầm rộ nở 
xinh tươi,
Đẹp thắm thiết 
dẫu đời trong giá lạnh.
Ảnh fb bxl 

Google dịch:

Good morning Sunshine North!
Australian winter 
there are wildflowers,
Cold last night 
below 01 degree outdoors,
Still blooming silently 
beautiful,
Intensely beautiful 
Even though life is cold.