Thứ Hai, tháng 6 03, 2024

* Thả thính ở TSN

 Thả thính qua việc tặng thơ tại TSN Sài Gòn cuối ngày 31/5 trước khi lên tàu về Melbourne!
Chẳng quà cáp gì 
chỉ có thơ,
Tặng em vài tập 
đững mong chờ,
Đời anh 
những chuyến đi vô định,
Để lại rồi 
lời nhủ trong mơ…
Ảnh selfy
Có nói với nhau 
những bài thơ,
Mang âm 
vần điệu của hững hờ,
Rồi khi đọc đến 
em không hiểu,
Anh đã nhắn gì 
ý vẩn vơ…
Và đững trách 
chi gã làm thơ,
Một chút si tình 
sống vẩn vơ,
Tình yêu chẳng định 
đâu có thể,
Thực lẽ đời 
thường chỉ là mơ!

Google dịch:

Flirting with poetry giving at TSN Saigon at the end of May 31 before boarding the train back to Melbourne!
No gifts 
only poetry,
Give me a few episodes 
wait patiently,
Your life 
aimless journeys,
Leave it 
dream words…
Do talk to each other 
poems,
Carry sound 
the rhyme of indifference,
Then when reading comes 
I don't understand,
What did you text? 
idle thoughts…
And don't blame 
Why does he write poetry?
A little love 
living aimlessly,
Love is uncertain 
where possible,
Truth of life 
usually just a dream!