Thứ Năm, tháng 6 13, 2024

* Lo huyền lò

 Có đốt được gì đâu 
có cháy tới đâu đâu?
Chẳng qua nội bộ 
giành nhau chỗ ngồi!
Khô, tươi 
củi khắp nơi nơi?
Trên cao dưới thấy 
ngập trời đau thương!
Ảnh Internet 
Hạnh phúc, khổ đau…
đời thường,
Biết mua luật pháp 
biết đường kinh doanh.
Mồ hôi, nước mắt, … 
hôi tanh,
Dân hiền, vô sản, 
cam tâm phỉnh lừa.
Đạo lý 
gian dối được thua?

Google dịch:

Nothing can be burned 
Where is the fire going?
It's just internal 
compete for seats!
Dry, fresh 
Firewood everywhere?
See above and below 
filled with pain!
Happiness, suffering…
everyday life,
Know how to buy the law 
know how to do business.
Sweat, tears,… 
smelly,
Good people, proletarians, 
willing to deceive.
Dogma 
Cheating wins or loses?