Thứ Năm, tháng 6 13, 2024

* Ngày Melbourne mùa đông

Mặt trời ẩn 
lánh trong mây,
Dễ gì tìm thấy 
những ngày mùa đông.
Melbourne 
xứ của lạnh lùng,
Chỉ là thời tiết 
chớ lòng bao dung!
Ảnh fb bxl 
Ngọt ngào, 
ấm áp tình thân…
Người Melbourne hiểu 
sầu đông lẽ nào!
Dẫu tình đời 
lắm hư hao.
Tha hương ai biết 
nơi nào bình an.
Phút ban đầu 
chút ngỡ ngàng …
Người Melbourne hiểu 
dở dang bình thường.
Nơi quy tụ khách
muôn phương,
Không định hướng đúng 
lạc đường phải thôi!
Mở GPS lại…rồi…(*)

(*) Global Positioning System: hệ định vị trên các máy viễn liên.

Google dịch:

Hidden sun 
hidden in the clouds,
It's easy to find 
winter days.
Melbourne 
land of coldness,
It's just the weather 
If you don't mind, don't!
Sweet, 
warm and friendly...
Melburnians understand 
winter sadness!
Even though love life 
very damaged.
Abroad, who knows? 
somewhere peaceful.
Initial minutes 
a bit surprised…
Melburnians understand 
unfinished normally.
A place to gather guests
all directions,
Not oriented properly 
You must be lost!
Open GPS again…then…(*)

(*) Global Positioning System: positioning system on long distance devices.