Thứ Tư, tháng 4 15, 2020

* Bán đất

Đất sao
chỉ bán một thau,
Cục sét to nhỏ
như màu không phân.
Internet.
Em buồn
chẳng thiết phân vân,
Từng thau đem bán
xa gần loan tin.
Bán cho hết
nước Việt Nam?

Đất xấu
không biết đổ đâu,
Thau nào em bán
cũng màu quê tôi.
Dáng kia
giục lòng sục sôi,
Quên đi mất
cả những lời khôn ngoan.
Nhắc em
hồn nước bảo tồn!