Thứ Hai, tháng 4 27, 2020

* Si

Ta Bà
vị ái nổi đau,(*)
Trăm nghìn vạn kẻ
giống nhau si tình.
Fb. Nang nguyenluong.
Lỗi phần, chịu thiệt,
hy sinh,...
Chỉ mong hoà hợp
cái mình cái ta.
... hương thời gian
rồi nhạt nhoà!

(*) Cõi nhân sinh.