Chủ Nhật, tháng 4 19, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (2)

Anh ơi
Covid đầy đường,
Nơi bình an nhất
là giường của em (*)
Internet.
Biết biết
đó giường của em,
Nhưng rồi vẫn phải
chấp đàng cách ly.
Chờ nhau lúc
hết Covid ...

(*) 2 câu đầu trong ảnh không biết tác giả.