Thứ Sáu, tháng 4 17, 2020

* Lánh dịch kỳ 2

Đến giữa thu rồi
lá vẫn xanh,
Melbourne
mùa dịch Covid hành,
Fb. bxl.
“Cách ly” tự
lánh xa mọi sự,
Buồn quá đi
mong họa biến nhanh!
Chuyến này
dân Úc khá tinh anh,
Nghiêm túc thực thi
chín sự lành,
Lẽ ra lệnh đắt
kỳ buông gỡ,
Lại bồi thêm tháng nữa ...
sạch sanh!