Thứ Bảy, tháng 4 04, 2020

* Lánh dịch (8)

Tai ương
hay hạnh phúc đây!
Sau thời hoạn nạn
những ngày ói ăm.
Internet.
Người to bụng
vì háu ăn?
Việc mất,
mầm bệnh,
người tăng,
kẻ khùng.
Trung Hoa Mộng (*)
mối thù chung!

(*) Ý đồ bành trướng toàn cầu của TQ.