Thứ Sáu, tháng 4 03, 2020

* Hạ 2020

Xuân đi
Xuân đến
hãy còn Xuân,(*)
Hạ
cũng đến đi
như mọi lần,
Em
vẫn là xuân
hương bất tận,
Nắng thêm nồng
màu phượng
luyến chờ mong...

(*) Ý nhạc Xuân của Phạm Duy.