Thứ Tư, tháng 4 08, 2020

* Lánh dịch (11)

Đừng
đi ra đường mẹ ơi!
Thủ tướng đã dặn
nghỉ ngơi trong nhà.
Fb.
Để cho con
đi thôi mà,
Công an có tóm
sẽ tha con liền.
Thứ như con
giữ thêm phiền!

Đừng đi đâu nữa
mẹ ơi!
Lỡ họ túm được
con thời ai chăm.
Nếu phải thì
con theo nằm,
Yên sau bên mẹ
được thăm nôm hoài.
Chỉ vì lo
mẹ theo ai !