Thứ Hai, tháng 4 06, 2020

* Lánh dịch (9)

Có đủ an toàn
không đây?
Người trước khó lái
khó xoay khó ngồi.
Fb.
Người sau
khoảng cách không tồi,
Nhưng sẽ lồng lộn
cấp thời qua cua.
Chưa nói
tới lúc cần đua!

Ngồi như thế
em vừa không?
Chứ anh nào thích
gồng mông như vầy.
Nhấp nha nhấp nhõm
leo cây,
Quẹt qua quẹt lại
nó trầy của anh.
Đến chỗ quẹo
làm sao phanh!