Chủ Nhật, tháng 4 12, 2020

* Thương người

Thương người 
như thể thương thân,(*)
Thì ra duyên phận
như phân định rồi.

Ảnh fun game.
Bao la mấy
tấm lòng tôi,
Vẫn là như
cụm mây trời lãng du.
Căn, trần, thức ...
đắp đường tu !

(*) Tục ngữ- Ca dao.