Thứ Sáu, tháng 4 10, 2020

* Lánh dịch (12)

Thuở xưa
ở động hoa vàng,
Có nàng áo đỏ
yêu chàng Sử Sanh.
Fb. Ảnh vui.
Mỉm cười
than trách
vô tình,
Chàng sao biền biệt
quên mình đợi trông.
Thề quyết
không chịu lấy chồng!

Ngày nay
tại chốn Đèo Bồng,
Có nàng áo gấm
bỏ chồng ngu si.
Em bảo
anh đừng có đi,
Cây si năm cũ
chết vì vắng nhau.
Nhìn lên
mỉm mỉm lòng đau!