Thứ Hai, tháng 4 13, 2020

* Có phần

... mà ai
không ổn như tôi,
Nếu thiếu cứ lượm
cho vui ngại gì.
Ảnh  internet
Còn như đã đủ 
tiện nghi,
Thì đừng lấy đại
nhiều khi luỵ phiền.
Thế giới này
lắm oan khiêng!

Chưa có
nên lượm một phần,
Đủ rồi thì chớ đèo bồng
khổ thân.
Kho của đời ai tham cần,
Gánh mang khốn nạn
muôn phần không nên.
Tình ái
con thuyền lênh đênh!