Thứ Hai, tháng 4 20, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (3)

Khổ thân lánh dịch
kiểu ni,
Vừa chịu khó thở
bị kì rách vai.
Internet.
Đúng!
Không đáng mặt làm trai,
Cũng vì Covid
gánh hai nỗi sầu.
Nguy rồi
còn khẩu trang đâu?

Hạnh vô dục
công cách ly,
Úc châu mình sẽ
vượt kỳ khó khăn.
Vũ Hán, Trung Quốc (*)
công năng,
Hủy diệt nhân loại
hơn trăm năm thời.
Chúng sanh kiếp
tậng đến rồi...

(*) Covid 19.