Thứ Năm, tháng 4 02, 2020

* Lánh dịch (6)

Ở nhà lánh dịch
tìm vui,
Đăng hình nhảm nhí
họ chửi tui quá chừng!
Fb.
Có bạn nói
tui bị khùng,
Ừ như thế đó
cười chung giãn hoà.
Không  cố chấp
mình xì xoà!