Thứ Năm, tháng 4 30, 2020

* 45 năm 30/4

Không nhắc nhở 
ngày rồi cũng đến,
Có muốn quên
cũng hiển hiện đây rồi,
Ngày đau thương 
hay hạnh phúc Việt Nam ơi,
Nỗi ám ảnh
giữa quyền uy và dân chủ,
4 triệu người hy sinh
chưa đủ!
Kể làm sao
cho vẹn nghĩa nhân,
Chủ nghĩa nào
bằng dân tộc đồng tâm!
Một giải pháp đúng
giữ yên bờ cõi...
Mà 45 năm
như chưa hề chung lối,
Hoá giải để hoà bình
hay cứ mãi điêu linh?