Thứ Bảy, tháng 4 25, 2020

* Lừa trong chó

Có ai thấy chú lừa
trong đám chó,
Chỉ hộ tôi
khỏi thắp đuốc đi tìm,
Internet.
Tuổi lỡ già mắt lỡ yếu
lim dim,
Lỡ quờ quạng ngỡ mình
trong đàn chó.
Dẫu biết đó
là trò đời thấy rõ,
Mà tại sao
cũng cứ vớ vênh vui,
Cho đến khi bóng xế
tắt nắng chiều,
Điều muốn nói
vẫn như còn nghèn nghẹn!
Tìm con lừa
là thằng lừa đích thẹn,
Rồi cùng cười
chuyện thế cuộc trò chơi,
90 năm qua
cũng cứ qua rồi,
Thêm chút nữa
chắc không nề chi hễ bạn!
Tuy lòng bạn lòng tôi
đà ngao ngán.
Trên khổ đau
đồng chủng loại mặc tình,
Không công bằng
chịu nhân quả chúng sanh,
Lừa giống chó
bốn chân không chung hội!